FAQ

ทุกๆข้อสงสัย หรือคำถามที่ถูกถามหาบ่อยๆ เรารวบรวมเอาไว้ให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกดู
และนำไปปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และตรงกับข้อบังคับที่พึงกระทำเอาไว้ที่นี่ทั้งหมดแล้ว

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อหน่วยงานราชการในรูปแบบที่เรียกว่า คู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในค้นหาข้อมูล การเตรียมตัวศึกษาขั้นตอนการใช้บริการ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการ เพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมมือกับ สพร. ในการขยายผลประสิทธิภาพการให้บริการ บนระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลติดต่อหน่วยงานราชการที่ทันต่อสมัยยุคปัจจุบัน รองรับการเข้าถึงข้อมูลจากประชาชนที่ง่ายขึ้น และมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจจากประชาชน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เมนู “แนวทางปฏิบัติ” และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่เมนู “คู่มือ”

     • บัญชีผู้ใช้งาน จะถูกปรับมาใช้บัญชี Digital ID (OpenID) ทั้งระบบ

     • กรณีผู้ใช้งาน มีบัญชีผู้ใช้ OpenID เดิม ที่เคยใช้งานบนระบบ Citizen.info.go.th สามารถใช้บัญชีดังกล่าว Login เข้าสู่ระบบ admin.info.go.th ได้ทันทีโดยสิทธิ์เดิม (สิทธิ์เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่จุดบริการ)

     • กรณีผู้ใช้งานใหม่ หรือ ผู้ที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ OpenID (Digital ID) ให้ทำการสมัครบัญชีผู้ใช้งาน Digital ID ที่เว็บไซต์ Connect.egov.go.th และดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกำหนด Username / Password ในการเข้าใช้งานระบบ

     • สิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ จะยืนยันจากรหัสผู้ใช้งาน (Token) ที่ผู้ใช้ ทำการกรอกหลังจากการ Log in เข้าสู่ระบบครั้งแรก

     • สำหรับการ Log in เข้าสู่ระบบครั้งถัดไป ผู้ใช้งานสามารถใช้บัญชี Digital ID (OpenID) Log in เข้าสู่ระบบได้ตามปกติ (ไม่ต้องทำการกรอกรหัส Token อีก)

     • เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง: สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานระดับกรม หรือ เทียบเท่า

     • เจ้าหน้าที่จุดบริการ: สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในสังกัด หรือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใต้สังกัด

     • เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือ: สำหรับเจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือประชาชนของหน่วยงานระดับกรม หรือ หน่วยงาน (อปท.)

     • เจ้าหน้าที่รีวิวคู่มือ: สำหรับเจ้าหน้าที่อนุมัติคู่มือของหน่วยงานระดับกรม หรือ หน่วยงาน (อปท.)

ให้เจ้าหน้าที่ส่วนกลางที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลข้อมูลของหน่วยงาน ติดต่อมาที่ DGA Contact Center ที่ contact@dga.or.th หรือ เบอร์โทร 02 612 6060 เพื่อขอใช้บริการ info และรับรหัส Token ตามกระบวนการ

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน สามารถติดต่อขอรับรหัส Token จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลางระดับกรม หรือหน่วยงานต้นสังกัด

เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของหน่วยงาน สามารถไปที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” > “จัดการ Token” และเลือกบทบาทผู้ใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ เพื่อคัดลอกรหัส Token ให้แก่เจ้าหน้าที่ตามสิทธิ์

     • รหัสผู้ใช้งาน (Token) ใช้เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบครั้งแรก เพื่อยืนยันสิทธิ์ของหน่วยงานและบทบาทผู้ใช้ ในการเข้าใช้งานของเจ้าหน้าที่แต่ละท่าน

     • รหัส Token สามารถใช้งานได้ 1 รหัส ต่อ 1 ท่าน (ใช้ได้ครั้งเดียว)

     • ในกรณีที่ต้องการให้รหัส Token แก่เจ้าหน้าที่ท่านถัดไป จะต้องทำการกดปุ่ม “Refresh” ที่คอลัมภ์ Refresh Token และคัดลอกรหัส Token ใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่ตามสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของหน่วยงาน สามารถไปที่เมนู “จัดการรายละเอียดผู้ใช้งาน” ทำการค้นหาชื่อผู้ใช้งาน (ชื่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าว) และกดปุ่ม “แก้ไข” เพื่อเข้าไปแก้ไข “บทบาทผู้ใช้” ตามสิทธิ์ที่ถูกต้องได้

เจ้าหน้าที่ส่วนกลางของหน่วยงาน สามารถไปที่เมนู “จัดการรายละเอียดผู้ใช้งาน” เพื่อกดปุ่ม “ลบ” ผู้ใช้งานดังกล่าวจากข้อมูลผู้ใช้งานของหน่วยงานได้

ข้อมูลของหน่วยงานจากระบบ citizen.info.go.th และข้อมูลคู่มือประชาชนจากระบบ backend.info.go.th จะถูกโอนย้ายข้อมูลทั้งหมดมายังระบบ admin.info.go.th โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวในระบบได้ ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์ QR Code รูปแบบใหม่ ได้ที่ระบบ info ปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุงรูปแบบชุดคำถามใหม่ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ช่องทางการเข้าใช้งานของประชาชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน จะอยู่ภายใต้ Domain เดียวกัน โดยช่องทางหน้าบ้านสำหรับประชาชน จะใช้ URL info.go.th และช่องทางหลังบ้านสำหรับเจ้าหน้าที่ จะใช้ URL admin.info.go.th

ให้เจ้าหน้าที่ใช้ช่องทางใหม่ ซึ่งเป็นช่องทางปัจจุบันในการปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เดียว ที่ URL admin.info.go.th

การให้บริการสำหรับประชาชน จะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการมาที่เว็บไซต์ info.go.th โดยทำการโอนย้ายข้อมูลจากแอปพลิเคชัน CITIZENinfo และเพิ่มเติมรูปแบบบริการใหม่มาไว้ที่เดียว

สามารถใช้งานบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือบนอุปกรณ์ที่รองรับบราวเซอร์ (browser) Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox หรือ Internet Explorer 9 ขึ้นไป

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

สามารถติดต่อมายัง DGA Contact Center ที่ contact@dga.or.th หรือ เบอร์โทร 02 612 6060

เจ้าหน้าที่หน่วยงานสามารถไปที่เมนู “หน่วยงานและโครงสร้าง” เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของหน่วยงาน/ จุดบริการ (Profile) ตามโครงสร้างในระบบได้

เจ้าหน้าที่หน่วยงานสามารถไปที่เมนู “หน่วยงานและโครงสร้าง” > “จัดการหน่วยงาน” และแก้ไขข้อมูลที่ สถานะของจุดบริการ เพื่อทำการแก้ไข “การแสดงผล” ของจุดบริการดังกล่าว

1. สำหรับการจัดการข้อมูลของกระบวนงาน ไปที่เมนู “จัดการกระบวนงาน” โดยสามารถแก้ไขข้อมูลกระบวนงานได้ทันที

2. สำหรับการจัดการข้อมูลคู่มือประชาชน ไปที่เมนู “จัดการคู่มือประชาชน” โดยสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคู่มือ หรือเพิ่ม Revision ใหม่ เพื่อปรับปรุงแก้ไขคู่มือประชาชนเวอร์ชันถัดไป และเข้าสู่กระบวนงานขออนุมัติคู่มือประชาชนตามกระบวนการบนระบบ

ในระบบ info ปัจจุบัน ได้มีการปรับปรุงฟิลด์ของคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อช่วยในเรื่องการค้นหาคู่มือประชาชน ให้สามารถค้นหาคู่มือเจอได้ง่ายขึ้น การใส่ชื่อเรียกทั่วไป จึงถูกนำไปประโยชน์ในเรื่องการค้นหาคู่มือของหน่วยงาน โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน สามารถใส่ คำ ที่ใช้เรียกชื่อบริการทั่วไปในท้องถิ่น หรือ คำที่ประชาชนใช้เรียกชื่อบริการดังกล่าวในพื้นที่ได้

การใส่ข้อมูล ป้ายคำ (Tag) ช่วยในเรื่องการจัดกลุ่มบริการของหน่วยงาน เพื่อช่วยจัดกลุ่มบริการตาม Service Catalog ที่มีอยู่บนระบบ (อ้างอิงข้อมูลการจัดกลุ่มบริการ จากทาง ก.พ.ร.) โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

     • “หมวดหมู่บริการ” คือ การจัดหมวดหมู่ของบริการ ตามการจัดกลุ่มบริการพื้นฐานต่าง ๆ ในระดับ Main Catalog

     • “กลุ่มผู้ใช้บริการ” คือ การจัดกลุ่มบริการ ตามกลุ่มผู้ใช้บริการที่เหมาะสม ในระดับ Main Catalog

     • “ป้ายคำ” คือ การจัดกลุ่มบริการในระดับย่อย Sub-Catalog หรือ การติดแท็ก (Tag) อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ

1. ท่านสามารถเช็คสถานะการเผยแพร่คู่มือ ได้ที่เมนู “จัดการคู่มือประชาชน” และดูข้อมูลที่คอลัมภ์ “สถานะ” ว่าคู่มือฉบับดังกล่าวมีสถานะ เผยแพร่ หรือไม่

2. ในกรณี “สถานะ” ของคู่มือดังกล่าว ยังไม่ถูกเผยแพร่ จะต้องรอเข้าสู่กระบวนการ อนุมัติคู่มือขั้นที่ 1 โดยเจ้าหน้าที่รีวิวคู่มือของหน่วยงาน และอนุมัติขั้นที่ 2 โดยเจ้าหน้าที่ ก.พ.ร. ตามลำดับต่อไป

สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีคู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ ท่านสามารถกรอกข้อมูลการให้บริการได้ที่เมนู “จัดการบริการอื่นๆ” เพื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานได้

การเชื่อมโยงกระบวนงาน หรือ การเชื่อมโยงคู่มือประชาชน จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลคู่มือไปยังหน่วยงานหรือจุดที่ให้บริการประชาชน เพื่อมาแสดงผลที่เว็บไซต์ info.go.th โดยประชาชน จะสามารถเห็นคู่มือดังกล่าวบนข้อมูลจุดบริการของท่านได้

สามารถดูผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ ได้ที่เมนู “summary report” > “รายงานผลประเมินความพึงพอใจ”

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน สามารถจัดหาอุปกรณ์ Smart phone หรือ Tablet และทำการคัดลอกลิ้งค์ “copy link” หน้าจอการให้คะแนนความพึงพอใจของหน่วยงาน ได้ที่เมนู “Download QR Code/Link Poster”

สามารถทำได้โดยแจ้งความประสงค์มาที่ DGA Contact Center ที่ contact@dga.or.th หรือ เบอร์โทร 02 612 6060 หมายเหตุ: ปัจจุบัน ระบบตั้งค่าสิทธิ์การรายงานผลการออกใบอนุญาตให้จุดบริการเป็นผู้รายงาน โดยข้อมูลการรายงานดังกล่าว จะถูกสรุปภาพรวมไปยังหน่วยงานระดับกรม

เจ้าหน้าที่หน่วยงานสามารถขอ “ปลดล็อค” ได้ที่เมนู “สร้างรายงานการออกใบอนุญาต” โดยระบุเหตุผลในการขอดำเนินการปลดล็อค เพื่อรายงานผลการออกใบอนุญาตภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับการอนุมัติ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำการขอปลดล็อคได้อีก

ในกรณีที่มีการดำเนินการล่าช้า ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทำการรายงานผลแจ้งเรื่องล่าช้า โดยการกรอกข้อมูลในระบบที่เมนู “หนังสือแจ้งเรื่องล่าช้า” เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนกลางต้นสังกัดรับทราบ และเป็นข้อมูลสำหรับสืบค้นเรื่องที่ล่าช้า ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการทราบถึงสถานะของการขอใช้บริการได้

สามารถดูได้ที่เมนู “summary report” เพื่อดูรายงานในมิติต่าง ๆ ได้ และหากต้องการรายงานข้อมูลจากระบบไปใช้ ท่านสามารถ export ข้อมูลได้ที่ปุ่ม “ส่งออก excel/ csv” ได้