แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลจุดบริการ
และดำเนินการปักหมุดคู่มือสำหรับประชาชน

พิมพ์โปสเตอร์ QR Code จากระบบ
info Backend ไปติดตั้ง ณ จุดบริการ

ตรวจสอบ ติดตาม และดูรายงานผล
ของข้อมูลจุดบริการ

ที่มาโครงการ

           ด้วยพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในงานบริการที่จะต้องได้รับการอนุมัติอนุญาต ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมชี้แจงหน่วยงาน เกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติฯ มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการจัดทำแผนการยกระดับการบริการภาครัฐ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถได้รับการบริการจากภาครัฐที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น